Appendix

APPENDIX - retningslinjer for Styret i Timini, sist revidert 06.03.2019

Stillingsbeskrivelser

Buckminister er leder av Timini og sjef for Styret, og skal være Timinis ansikt utad. Buckminister har til oppgave å:

 • Administrere den daglige driften av foreningen.
 • Sørge for at foreningens vedtekter følges og at medlemmenes interesser ivaretas.
 • Kalle inn til og lede styremøter.
 • Ha generell oversikt over det som skjer i Timini.

Ansvarsminister er nestleder av Timini og Buckministers høyre hånd. Ansvarsminister har dermed ansvaret for:

 • Mer eller mindre praktiske ting som ikke faller naturlig innenfor noen av de andre stillingene i Styret.
 • Opprettholdelse av innhold i kjøleskapet og lignende.
 • Å lede Timini i Buckministers fravær.
 • Fadderordningen.

Lese- og skriveminister er Timinis sekretær og materialforvalter, og er ansvarlig for foreningens protokoller og arkiver. Lese- og skriveminister har også ansvar for:

 • Det faglige området, og skal delta på Fagteam sine møter.
 • Å skrive og offentliggjøre referater fra alle styremøter, allmøter og Generalvorsamlingen.
 • Å gå inn på sider som er offentlige på timini.no, for å rette opp eventuelle skrivefeil og uheldige språklige formuleringer. Lese- og skriveminister har ikke rett til å endre på innhold.
 • Å skrive ut medlemslisten når alle nye medlemmer er skrevet inn. Medlemslisten skal oppdateres hvert år.
 • Å være materiellansvarlig, og dermed ansvarlig for å ha oversikt over hvor alt befinner seg på kontor og lager.

Finansminister holder styr på foreningens økonomi, og legger frem fullstendig regnskap for Generalvorsamlingen. Finansministerens oppgaver er som følger:

 • All støtte til undergrupper, refundering av utgifter og lignende blir utbetalt av Finansministeren, men kun på grunnlag av kvitteringer og bilag.
 • Finansminister har ansvar for å overholde de økonomiske lover og regler som til enhver tid gjelder.
 • Finansminister bør være tilgjengelig for opplæring av ny finansminister i tre (3) måneder etter avtredelse.
 • Finansminister har ansvar for søknader om økonomisk støtte.

Sosial- og inkluderingsminister (SID-minister) har ansvar for foreningens sosiale arrangement, og for at stiftelsesdagen holdes hellig. Sosial- og inkluderingsminister har i samarbeid med Sosial- og inkluderingsdepartementet (SID) ansvar for å arrangere:

 • Buckyball, den 10. september.
 • Åretur på nyåret.
 • Vårfesten Springfling.

Næringsminister har ansvar for å skape og opprettholde kontakt mellom næringslivet og foreningen. Dette innebærer:

 • Ansvaret for å arrangere bedriftspresentasjoner.
 • Å holde Timinis medlemmer underrettet om hvilke jobbmuligheter de har etter endt studie, samt aktuelle sommerjobber.
 • Ansvaret for NDP (næringsdepartementet), Timinis bedriftskontakt.
 • Kontakt med lignende organer i andre linjeforeninger.

Informasjonsminister har ansvar for:

 • Oppdatering og vedlikehold av Timinis webområde.
 • Informasjonsflyt innad i foreningen.
 • Foreningens tekniske utstyr.
 • Å opprettholde en medlemsliste.

Vorsvarsminister har ansvar for den daglige driften av Timinis festlokale og/eller Nanokjelleren. Dette innebærer:

 • Ansvaret for Vorsvarsdepartementet, Timinis festgruppe.
 • Å arrangere fester og sosiale arrangementer for Timinis medlemmer, også i perioder hvor Timinis festlokale ikke er tilgjengelig.
 • Å sørge for at retningslinjene som er satt av SiT blir etterfulgt.
 • Å opprettholde kontakt med kjellersjefene fra de andre linjeforeningene ved NTNU.
 • Å sørge for at festlokalet og arrangementene drives økonomisk ansvarlig.

Alle Tiministere plikter å stå for nødvendig rekruttering, og for en god erfaringsoverføring til sine etterfølgere.

Administrativt

Generalvorsamling

 • Alminnelig flertall: Kandidaten må ha mer enn 50% av stemmene for å bli valgt.
 • Simpelt flertall: Kandidaten med flest stemmer blir valgt.
 • Blank stemme: Ingen av kandidatene er ønsket. En blank stemme vil telles ved alminnelig flertall.
 • Avholdende blank stemme: Ingen preferert kandidat. En avholdende stemme vil ikke telles ved alminnelig flertall.
 • Kandidater til Styret blir valgt ved alminnelig flertall. En stemme som det ikke står skrevet noe på vil telles som avholdende. For å stemme blankt må det stå "Blank" på stemmeseddelen.
 • Forhåndsstemmer skal inneholde en prioritert liste av kandidatene. Dersom alle kandidater fra forhåndsstemmen ikke lenger er deltakende i valgrunden, vil stemmen telles som avholdende.
 • Stemming gjøres ved skriftlig votering; enten elektronisk eller for hånd med lapper.

Allmøter

 • Allmøter arrangeres minst to ganger i året: ett på våren og ett på høsten. På våren bør planlagt budsjett legges fram, mens allmøtet på høsten er et rekrutteringsmøte.

Medlemskap

 • Kontingenten for medlemskap i Timini er 250 kr.
 • Ansvarsminister, i samarbeid med Informasjonsminister, sørger for innmeldingen.
 • Medlemmer som er under permisjon defineres fortsatt som aktive medlemmer.

Økonomi

 • Styret bør til enhver tid ha oversikt over aktiviteter og medlemmer i grupper med tilknytning til Timini. Alle disse gruppene med tilknytning til Timini har mulighet til å søke om inntil 175 kr per aktivt medlem, med en maksimum grense på 15 personer, for interne arrangement i løpet av ett kalenderår. Enhver søknad vil bli skjønnsmessig vurdert av Styret med hensyn på blant annet medlemstall, arbeid utført for Timini og økonomisk behov.
 • Det er mulig å søke til Styret for å få dekket telefonutgifter i forbindelse med linjeforeningsarbeid. Det må foreligge detaljert dokumentasjon (spesifisert mobilregning) med sum over hvor mye man har lagt ut. Det er mulig å få refundert summen mot slutten av hvert semester.
 • Ved skader/uhell som skjer på arrangementer i regi av Timini, skal Timini dekke eventuelle kostnader dersom skaden/uhellet ikke utelukkende skyldes enkeltpersoners uaktsomhet og/eller hensikt, eller om spesielle avtaler inngås.
 • Ved arrangementer hvor det er forskjell i pris for medlemmer, alumni og ekstern, vil studenter som har betalt medlemsavgiften og fortsatt er student kunne betale medlemspris. Dette gjelder også studenter som skal bytte over til nanoteknologi, samt studenter som har byttet til andre linjer.

Tradisjoner

Buckyballet

 • Her skal alle aktive timinister, kvanteprikker, alumni, grunnleggere, æresmedlemmer og representanter fra andre styrer inviteres. Det er også tradisjon for å invitere fakultetsansvarlig for sivilingeniørstudiet/masterprogrammet i nanoteknologi, og for å invitere aktuelle professorer.
 • Det viktigste er å holde ballet den 10. september.
 • Styret har ansvar for at alle kvanteprikker skrives inn i Boka og at de lover, med hatten på hodet og hånden på hjulet, å bli Timinist.
 • Timinist Fulleren er en ærestittel i Timini. Den deles normalt ut til timinister i sitt 5. skoleår under Buckyballet. Styret kan også tildele tittelen til andre Styret finner verdige.

Representantbånd

 • Dersom andre timinister enn de i Styret blir invitert av Styret til å delta på arrangement med studentergalla, kan disse tiministene benytte seg av et representantbånd. Representantbåndet består av et silkebånd i samme farge som styrebåndene, men uten sølvlenke. Båndet skal bæres over høyre skulder. Styret sørger for å låne ut båndene til representantene.

Nye Styremedlemmer

 • Etter Generalvorsamlingen skal nyvalgte Styremedlemmer tituleres Halvledere frem til den dagen de trer inn i Styret.

Julekort

 • Julekort lages og sendes ut til linjeforeninger, professorer, fakultet og andre organisasjoner/personer med tilknytning til Timini.