Appendix

APPENDIX - retningslinjer for Styret i Timini, sist revidert 21.11.2022.

Stillingsbeskrivelser

Buckminister er leder av Timini og sjef for Styret, og skal være Timinis ansikt utad. Buckminister har til oppgave å:

 • Administrere den daglige driften av foreningen.
 • Sørge for at foreningens vedtekter følges og at medlemmenes interesser ivaretas.
 • Kalle inn til og lede styremøter.
 • Ha generell oversikt over det som skjer i Timini.
 • Ha det overordnede ansvaret for at Timini driftes økonomisk ansvarlig og ha innsyn i økonomien.

Ansvarsminister er faddersjef og nestleder av Timini. Ansvarsminister har dermed ansvaret for:

 • Mer eller mindre praktiske ting som ikke faller naturlig innenfor noen av de andre stillingene i Styret.
 • Opprettholdelse av innhold i kjøleskapet og lignende.
 • Å lede Timini i Buckministers fravær.
 • Fadderordningen.

Lese- og skriveminister er Timinis sekretær og materialforvalter, og er ansvarlig for foreningens protokoller og arkiver. Lese- og skriveminister har også ansvar for:

 • Det faglige området, og skal delta på Fagteam sine møter.
 • Å sørge for at det blir skrevet og offentliggjort referater fra alle styremøter, allmøter og Generalvorsamlingen.
 • Å gå inn på sider som er offentlige på timini.no, for å rette opp eventuelle skrivefeil og uheldige språklige formuleringer. Lese- og skriveminister har ikke rett til å endre på innhold.
 • Å være materiellansvarlig, og dermed ansvarlig for å ha oversikt over hvor alt befinner seg på kontor og lager.

Finansminister holder styr på foreningens økonomi, og legger frem fullstendig regnskap for Generalvorsamlingen. Finansministerens oppgaver er som følger:

 • All støtte til undergrupper, refundering av utgifter og lignende blir utbetalt av Finansministeren, men kun på grunnlag av kvitteringer og bilag.
 • Finansminister har ansvar for å overholde de økonomiske lover og regler som til enhver tid gjelder.
 • Finansminister skal være tilgjengelig for opplæring av ny Finansminister i tre (3) måneder etter avtredelse.
 • Finansminister har ansvar for søknader om økonomisk støtte.

Sosial- og inkluderingsminister har ansvar for foreningens sosiale arrangement, og for at stiftelsesdagen holdes hellig. Dette innebærer:

 • Ansvaret for Sosial- og inkluderingsdepartementet, Timinis arrangementsgruppe.
 • Å arrangere Buckyball, den 10. september.
 • Å oppnevne en representant som planlegger Åretur i samarbeid med Vorsvarsdepartementet.
 • Ansvaret for SpringFling og julebord.
 • Å sørge for andre sosiale arrangementer gjennom året, både store og små.
 • Å jobbe for at alle timinister skal bli inkludert.

Næringsminister har ansvar for å skape og opprettholde kontakt mellom næringslivet og foreningen. Dette innebærer:

 • Ansvaret for at det arrangeres bedriftspresentasjoner.
 • Å sørge for at Timinis medlemmer holdes underrettet om hvilke jobbmuligheter de har etter endt studie, samt aktuelle sommerjobber.
 • Ansvaret for NDP (næringsdepartementet), Timinis bedriftskontakt.
 • Kontakt med lignende organer i andre linjeforeninger.
 • Ansvaret for Timinis deltakelse i Kjemidagen-styret.

Informasjonsminister har ansvar for informasjonsflyt innad i foreningen. Dette innebærer:

 • Ansvaret for informasjonsdepartementet, Timinis webutviklergruppe.
 • Oppdatering og vedlikehold av Timinis webområde.
 • Forvaltning av foreningens tekniske utstyr.
 • Å opprettholde en komplett medlemsliste.

Vorsvarsminister har ansvar for den daglige driften av Timinis festlokale. Dette innebærer:

 • Ansvaret for Vorsvarsdepartementet, Timinis festgruppe.
 • Å sørge for at det arrangeres fester og sosiale arrangementer for Timinis medlemmer, også i perioder hvor Timinis festlokale ikke er tilgjengelig.
 • Å sørge for at retningslinjene som er satt av Sit blir etterfulgt.
 • Å sørge for at alkoholloven og alkoholforskriften blir etterfulgt både på Timinis festlokale og arrangementer.
 • Å opprettholde kontakt med kjellersjefene fra de andre linjeforeningene ved NTNU.
 • Å sørge for at festlokalet og arrangementene drives økonomisk ansvarlig.
 • Å oppnevne en representant som planlegger Åretur i samarbeid med Sosial- og inkluderingsdepartementet.

Alle Tiministere plikter å stå for nødvendig rekruttering, og for en god erfaringsoverføring til sine etterfølgere.

Administrativt

Generalvorsamling

 • Alminnelig flertall: Kandidaten må ha mer enn 50% av stemmene for å bli valgt.
 • Simpelt flertall: Kandidaten med flest stemmer blir valgt.
 • Blank stemme: Ingen av kandidatene er ønsket. En blank stemme vil telles ved alminnelig flertall.
 • Avholdende blank stemme: Ingen preferert kandidat. En avholdende stemme vil ikke telles ved alminnelig flertall.
 • Styremedlemmer velges med instant-runoff-votering. En stemme som det ikke står skrevet noe på vil telles som avholdende. For å stemme blankt må det stå "Blank" på stemmeseddelen.
 • Forhåndsstemmer skal inneholde en prioritert liste av kandidatene. Dersom alle kandidater fra forhåndsstemmen ikke lenger er deltakende i valgrunden, vil stemmen telles som avholdende.
 • Stemming gjøres ved skriftlig votering; enten elektronisk eller for hånd med lapper.

Allmøter

 • Styret skal arrangere minst to allmøter i året: ett på våren og ett på høsten.
 • På allmøtet på våren bør planlagt budsjett legges frem.
 • På allmøtet på høsten bør det være fokus på rekruttering til undergrupper

Medlemskap

 • Kontingenten for medlemskap i Timini er 250 kr.
 • Ansvarsminister, i samarbeid med Informasjonsminister, sørger for innmeldingen.
 • Medlemmer som er under permisjon defineres fortsatt som aktive medlemmer.

Varsling

 • Det skal være mulig å varsle til Styret dersom man opplever noe kjipt eller ubehagelig, eller har andre tilbakemeldinger. Dette skal kunne gjøres anonymt.
 • Styret skal signere taushetserklæring.

Økonomi

 • Alle grupper med tilknytning til Timini har mulighet til å søke til Styret om inntil 275 kr i undergruppestøtte per aktivt medlem, for opp til 10 personer per kalenderår, for interne arrangement. Styret bør holde lav terskel for å godkjenne slike søknader
 • Både enkeltmedlemmer og undergrupper har mulighet til å søke til Styret om midler til arrangementer, utstyr, eller annet de mener vil være til glede for timinister.
 • Enhver søknad vil bli skjønnsmessig vurdert av Styret med hensyn på blant annet medlemstall, arbeid utført for Timini og økonomisk behov.
 • Ved skader/uhell som skjer på arrangementer i regi av Timini, skal Timini dekke eventuelle kostnader dersom skaden/uhellet ikke utelukkende skyldes enkeltpersoners uaktsomhet og/eller hensikt, eller om spesielle avtaler inngås.
 • Ved arrangementer hvor det er forskjell i pris for medlemmer, alumni og ekstern, vil studenter som har betalt medlemsavgiften og fortsatt er student kunne betale medlemspris. Dette gjelder også studenter som skal bytte over til nanoteknologi, samt studenter som har byttet til andre linjer.
 • Næringsdepartementets inntekter et gitt år, inkludert et eventuelt kjemidagen-overskudd, skal ikke budsjetteres med før det påfølgende året.
 • Medlemmer som gjennom verv eller oppdrag for Timini pådrar seg et ansvar som medfører stor økonomisk risiko kan søke til Styret om å nedtegne en ansvarskontrakt hvor Timini kan dekke eventuelle erstatningskrav, gjeld, eller liknende.

Utlån

 • Alle medlemmer har rett til å søke om å låne foreningens utstyr og materiell til private eller Timini-relaterte formål. Dette gjøres ved henvendelse til materiellansvarlig. Innvilgelse vil bli avgjort på skjønnsmessig vurdering av risiko, behov, og hvor mange som drar nytte av det. Ved lån til privat sammenheng stiller lånetaker selv erstatningsansvarlig.

Tradisjoner

Buckyballet

 • Her skal alle timinister, kvanteprikker, alumni, grunnleggere og æresmedlemmer, samt representanter fra andre styrer inviteres. Det er også tradisjon for å invitere fakultetsansvarlig for sivilingeniørstudiet/masterprogrammet i nanoteknologi aktuelle professorer.
 • Det viktigste er å holde ballet den 10. september.
 • Bursdagssangen synges presist kl. 21:51.
 • Styret har ansvar for at alle kvanteprikker skrives inn i Boka og at de lover, med hatten på hodet og hånden på hjulet, å bli Timinist.

Representantbånd

 • Dersom andre timinister enn de i Styret blir invitert av Styret til å delta på arrangement med studentergalla, kan disse tiministene benytte seg av et representantbånd. Representantbåndet består av et silkebånd i samme farge som styrebåndene, men uten sølvlenke. Båndet skal bæres over høyre skulder. Styret sørger for å låne ut båndene til representantene.

Nye Styremedlemmer

 • Etter Generalvorsamlingen skal nyvalgte Styremedlemmer tituleres Halvledere frem til den dagen de trer inn i Styret.

Julekort

 • Julekort lages og sendes ut til linjeforeninger, professorer, fakultet og andre organisasjoner/personer med tilknytning til Timini.