Vedtekter

Vedtekter for Timini

§1 Navn og stiftelsesdag

 1. Foreningen bærer navnet Timini og er høytidelig stiftet 10.09.2006.

§2 Definisjoner

 1. Hovedstyret i Timini tituleres Styret.
 2. Appendix er et sett med retningslinjer som Styret skal følge.
 3. Aktive medlemmer defineres som medlemmer (se §4) som studerer på sivilingeniørstudiet/masterprogrammet i nanoteknologi ved NTNU.
 4. En generalforsamling i Timini heter Generalvorsamling.
 5. Buckyballet er Timinis immatrikuleringsball.

§3 Formål

 1. Timini er linjeforeningen for sivilingeniørstudiet/masterprogrammet i nanoteknologi ved NTNU, og har som formål å fremme samhold mellom studentene på studieprogrammet, fremme deres faglige interesser, samt skape gode relasjoner mellom studentene og næringslivet.

§4 Medlemmer og medlemskap

 1. Følgende personer har rett til å søke medlemskap i Timini:
  1. Studenter på sivilingeniørstudiet/masterprogrammet i nanoteknologi ved NTNU.
  2. Andre studenter som har akademisk tilknytning til sivilingeniørstudiet/masterprogrammet i nanoteknologi, ved godkjennelse fra Styret.
  3. Andre verdige, valgt av Generalvorsamlingen. Disse tituleres Æresmedlemmer.
 2. Medlemskapet er livsvarig, og trer i kraft etter oppføring i medlemsregisteret og betalt medlemskontingent. Eventuell utmelding skal skje ved skriftlig melding til Styret.
  1. Medlemmer som oppfyller §4.1.1 er fullverdige medlemmer av Timini og tituleres timinister fra og med Buckyballet avholdes.
  2. Nye medlemmer tituleres kvanteprikker frem til Buckyballet avholdes.
  3. Medlemmer som slutter på studieprogrammet før fullført mastergrad, forblir medlemmer men mister sine titler som timinister eller kvanteprikker.
  4. Grunnleggerne av Timini vil alltid være timinister.
 3. Styret skal innkalle til ekstraordinær Generalvorsamling når en tidel (1/10) av aktive medlemmer skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at Generalvorsamlingen holdes innen én (1) måned etter at kravet er fremsatt.
  1. Aktive medlemmer kan reise mistillitsforslag mot ett eller flere styremedlemmer på ekstraordinær Generalvorsamling. Et mistillitsforslag krever simpelt flertall av Generalvorsamlingen.

§5 Styret og dets funksjoner

 1. Styret har ansvar for foreningens daglige drift, forvalter foreningens økonomiske og materielle midler og har fullmakt til å ta beslutninger som ikke strider mot vedtektene eller Appendix.
 2. Styret har fullmakt til å gjøre endringer i Appendix såfremt samtlige styremedlemmer er for dette. Alle endringer i Appendix må offentliggjøres for Timinis medlemmer.
 3. Styret består av åtte (8) personer: Buckminister, Ansvarsminister, Lese- og skriveminister, Finansminister, Sosial- og inkluderingsminister, Næringsminister, Informasjonsminister og Vorsvarsminister. Disse tituleres Tiministere.
  1. Buckminister er leder av Timini og Styret.
  2. Ansvarsminister er nestleder av Timini og Styret.
  3. Lese- og skriveminister er sekretær og fagansvarlig i Timini.
  4. Finansminister er ansvarlig for foreningens økonomi.
  5. Sosial- og inkluderingsminister har ansvar for foreningens sosiale arrangementer og at stiftelsesdagen holdes hellig.
  6. Næringsminister har ansvar for å skape og opprettholde kontakt mellom næringslivet og foreningens medlemmer.
  7. Informasjonsminister har ansvar for oppdatering og vedlikehold av Timinis webområde, samt sørge for informasjonsflyt innad i foreningen.
  8. Vorsvarsminister har ansvar for den daglige driften av Timinis festlokale.
 4. Medlemmer av Styret velges for én (1) ordinær styreperiode av gangen.
  1. En ordinær styreperiode varer fra 1. januar til 31. desember.
  2. Samtlige styreverv velges av ordinær Generalvorsamling ved slutten av høstsemesteret.
  3. Det tiltredende Styret skal skrive under på en styrekontrakt.
   1. Styrekontrakten skal legges frem og godkjennes av Generalvorsamlingen før styrevalget.
  4. Hvis et styremedlem grovt forsømmer sine plikter, har eller skal ha lengre tids fravær, eller trekker seg fra sin stilling i Styret, kan Styret innkalle til ekstraordinær Generalvorsamling med valg av nytt styremedlem i den aktuelle stillingen.
 5. Buckminister og to styremedlemmer har i fellesskap signaturrett på vegne av Timini.
 6. For å stille til valg til Styret kreves det at man er medlem av Timini og at man er student idet perioden begynner og slutter.
 7. Et styremedlem har ikke mulighet til å sitte ved samme verv i mer enn to (2) ordinære styreperioder, og ikke mer enn tre (3) ordinære styreperioder totalt.
 8. Alle styremedlemmer velges ved skriftlig votering og alminnelig flertall. Dersom det kun stiller én (1) kandidat, kan denne velges ved akklamasjon.
 9. Det skal føres referat fra Styrets møter, og disse skal gjøres tilgjengelige for Timinis medlemmer.
 10. Det skal arrangeres fadderperiode hver høst.
 11. Det skal arrangeres Buckyball den 10. september hvert år.
 12. Det skal arrangeres opptak hver høst.

§6 Superlederrådet

 1. Superlederrådet består av alle avgåtte styremedlemmer.
 2. Medlemmer av superlederrådet tituleres Superledere av (n-1)'te orden, der n er styrenummer.
 3. Superlederrådets funksjon er å stille sine kunnskaper til disposisjon for Styret.
 4. Dersom én eller flere Superledere ønsker å kalle inn til møte i Superlederrådet, skal alle Superledere innkalles i rimelig tid.
 5. Superlederrådet har rett til å innkalle til ekstraordinær Generalvorsamling i den hensikt å reise mistillitsforslag mot Styret. For å reise mistillitsforslag må rådet innkalle til møte og mistillitsforslaget må vedtas med to tredjedels (2/3) flertall av fremmøtte Superledere.

§7 Undergrupper av Timini

 1. Med unntak av Buckminister har hvert styremedlem anledning til å opprette et team for å hjelpe det aktuelle styremedlemmet i sitt daglige arbeid.
 2. Styret kan opprette team underlagt Timini til hjelp i foreningens daglige drift og virke. Teamene er selvstendige, men Styret har øverste myndighet og kan kreve innsyn i driften av disse.
 3. Uavhengige grupper som ønsker tilknytning til Timini eller ønsker å bruke Timinis navn, må søke Styret om dette. Disse blir da også underlagt §7.2.
 4. Grupper med tilknytning til Timini skal utlyse nye stillinger blant medlemmene av Timini.
 5. Grupper med tilknytning til Timini har anledning til å søke Styret om midler.

§8 Generalvorsamling

 1. Vedtektene kan revideres av ordinær eller ekstraordinær Generalvorsamling.
  1. Forslag til reviderte vedtekter skal gjøres kjent for medlemmene senest to (2) uker før Generalvorsamling.
  2. Vedtektsendringer krever to tredjedels (2/3) flertall av Generalvorsamlingen.
 2. Kun medlemmer i Timini har stemmerett ved Generalvorsamlingen.
  1. Kun aktive medlemmer har rett til å forhåndsstemme.
 3. Regnskap skal legges frem på Generalvorsamlingen.

§9 Oppløsning

 1. Foreningen kan ikke oppløses såfremt minst tre (3) medlemmer er i mot dette.

 

Sist revidert ved Generalvorsamlingen 7. november 2018