Vedtekter

Vedtekter for Timini

§1 Navn og stiftelsesdag

 1. Foreningen bærer navnet Timini og er høytidelig stiftet 10.09.2006.

§2 Definisjoner

 1. Hovedstyret i Timini tituleres Styret.
 2. Appendix er et sett med retningslinjer som Styret skal følge.
 3. Timinis Kjerneverdier er et felles sett med verdier som representerer det grunnleggende i Timinis virksomhet og identitet.
 4. En generalforsamling i Timini heter Generalvorsamling.
 5. Timinis immatrikuleringsball kalles Buckyballet.

§3 Formål

 1. Timini er linjeforeningen for sivilingeniørstudiet/masterprogrammet i nanoteknologi ved NTNU, og har som formål å fremme samhold mellom studentene på studieprogrammet, fremme deres faglige interesser, samt skape gode relasjoner mellom studentene og næringslivet.

§4 Organisasjonsform

 1. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§5 Medlemmer og medlemskap

 1. Følgende personer har rett til å søke medlemskap i Timini:
  1. Studenter på sivilingeniørstudiet/masterprogrammet i nanoteknologi ved NTNU.
  2. Andre studenter som har akademisk tilknytning til sivilingeniørstudiet/masterprogrammet i nanoteknologi, ved godkjennelse fra Styret.
  3. Andre verdige, valgt av Generalvorsamlingen. Disse tituleres Æresmedlemmer.
 2. Medlemskapet trer i kraft etter oppføring i medlemsregisteret og betalt medlemskontingent, og er livsvarig. Eventuell utmelding skal skje ved skriftlig melding til Styret.
  1. Medlemmer som er studenter ved masterprogrammet i nanoteknologi ved NTNU defineres som aktive medlemmer.
  2. Frem til Buckyballet avholdes tituleres nye medlemmer kvanteprikker.
  3. Fra og med Buckyballet avholdes og så lenge de fortsatt er studenter tituleres medlemmer timinister. Grunnleggerne av Timini vil alltid være timinister.
  4. Fra og med Buckyballet i deres femte skoleår på nanostudiet tituleres medlemmer timinist fullerener. Denne tittelen kan også gis til andre verdige, med godkjenning fra Styret. Timinist fullerener omfattes av samme vedtak som timinister.

§6 Styret og dets funksjoner

 1. Styret har ansvar for foreningens daglige drift, forvalter foreningens økonomiske og materielle midler og har fullmakt til å ta beslutninger som ikke strider mot vedtektene eller Appendix.
 2. Styret har fullmakt til å gjøre endringer i Appendix såfremt samtlige styremedlemmer er for dette. Alle endringer i Appendix må offentliggjøres for Timinis medlemmer.
 3. Styret bør forsøke å ta avgjørelser som samsvarer med Timinis Kjerneverdier.
 4. Styret har fullmakt til å gjøre endringer i Timinis Kjerneverdier såfremt samtlige styremedlemmer er for dette. Alle endringer i Timinis Kjerneverdier må offentliggjøres for Timinis medlemmer.
 5. Styret består av åtte (8) personer: Buckminister, Ansvarsminister, Lese- og skriveminister, Finansminister, Sosial- og inkluderingsminister, Næringsminister, Informasjonsminister og Vorsvarsminister. Disse tituleres Tiministere.
  1. Buckminister er leder av Timini og Styret.
  2. Ansvarsminister er nestleder av Timini og Styret.
  3. Lese- og skriveminister er sekretær, fagansvarlig og materiellansvarlig i Timini.
  4. Finansminister er ansvarlig for foreningens økonomi.
  5. Sosial- og inkluderingsminister har ansvar for foreningens sosiale arrangementer og at stiftelsesdagen holdes hellig.
  6. Næringsminister har ansvar for å skape og opprettholde kontakt mellom næringslivet og foreningens medlemmer.
  7. Informasjonsminister har ansvar for oppdatering og vedlikehold av Timinis webområde, samt sørge for informasjonsflyt innad i foreningen.
  8. Vorsvarsminister har ansvar for den daglige driften av Timinis festlokale.
 6. Medlemmer av Styret velges for én (1) ordinær styreperiode av gangen.
  1. En ordinær styreperiode varer fra 1. januar til 31. desember.
  2. Samtlige styreverv velges av ordinær Generalvorsamling ved slutten av høstsemesteret.
  3. Det tiltredende Styret skal skrive under på en styrekontrakt.
   1. Styrekontrakten skal legges frem og godkjennes av Generalvorsamlingen før styrevalget.
 7. Buckminister og to (2) andre styremedlemmer har i fellesskap signaturrett på vegne av Timini.
 8. For å stille til valg til Styret kreves det at man er medlem av Timini og at man er student idet perioden begynner og slutter.
 9. Et styremedlem har ikke mulighet til å sitte ved samme verv i mer enn to (2) ordinære styreperioder, og ikke mer enn tre (3) ordinære styreperioder totalt.
 10. Alle styremedlemmer velges ved skriftlig votering og alminnelig flertall. Dersom det kun stiller én (1) kandidat, kan denne velges ved akklamasjon.
 11. Det skal føres referat fra Styrets møter, og disse skal gjøres tilgjengelige for Timinis medlemmer.
 12. Det skal arrangeres fadderperiode hver høst.
 13. Det skal arrangeres Buckyball den 10. september hvert år.
 14. Det skal arrangeres opptak hver høst.
 15. Styret forplikter å informere medlemsmassen om større utgifter.
  1. Alle ubudsjetterte utgifter over NOK 5 000 skal gjøres kjent for medlemsmassen. Så langt det er mulig, skal dette gjøres mer enn én uke før bestillingen finner sted.
  2. Dersom en budsjettpost øker med over NOK 5 000, skal dette gjøres kjent for medlemsmassen.
 16. Styret er vedtaksdyktig når minst fem medlemmer er tilstede. Leder eller nestleder må være tilstede.
 17. Styret skal presentere årsbudjett for medlemsmassen i løpet av første kvartal av budsjettåret.

§7 Superlederrådet

 1. Superlederrådet består av alle avgåtte styremedlemmer.
 2. Medlemmer av superlederrådet tituleres Superledere av (n-1)'te orden, der n er styrenummer.
 3. Superlederrådets funksjon er å stille sine kunnskaper til disposisjon for Styret.
 4. Dersom én eller flere Superledere ønsker å kalle inn til møte i Superlederrådet, skal alle Superledere innkalles i rimelig tid.

§8 Undergrupper av Timini

 1. Med unntak av Buckminister har hvert styremedlem anledning til å opprette et team for å hjelpe det aktuelle styremedlemmet i sitt daglige arbeid.
 2. Styret kan opprette team underlagt Timini til hjelp i foreningens daglige drift og virke. Teamene er selvstendige, men Styret har øverste myndighet og kan kreve innsyn i driften av disse.
 3. Uavhengige grupper som ønsker tilknytning til Timini eller ønsker å bruke Timinis navn, må søke Styret om dette. Disse blir da også underlagt §8.2.
 4. Grupper med tilknytning til Timini skal utlyse nye stillinger blant medlemmene av Timini.
 5. Grupper med tilknytning til Timini har anledning til å søke Styret om midler.

§9 Generalvorsamling

 1. Styret skal normalt innkalle til Generalvorsamling nær slutten av hvert høstsemester.
  1. Styret kan med to tredjedels (2/3) flertall kalle inn til ekstraordinær Generalvorsamling mellom første og siste undervisningsdag i et semester. Innkalling skal sendes ut senest ti (10) dager i forkant.
  2. Dersom en tidel (1/10) av aktive medlemmer skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne skal Styret innkalle til ekstraordinær Generalvorsamling. Styret skal sørge for at Generalvorsamlingen holdes innen én (1) måned etter at kravet er fremsatt.
  3. Dersom et styremedlem grovt forsømmer sine plikter, har eller skal ha et lengre tids fravær, eller trekker seg fra sin stilling i Styret, kan Styret innkalle til ekstraordinær Generalvorsamling for å stille eventuelt mistillitsforslag, og for å velge et nytt styremedlem til den aktuelle stillingen.
 2. Vedtektene kan revideres av ordinær eller ekstraordinær generalvorsamling.
  1. Forslag til reviderte vedtekter skal gjøres kjent for medlemmene senest to (2) uker før Generalvorsamling.
  2. Vedtektsendringer krever to tredjedels (2/3) flertall av Generalvorsamlingen.
  3. Vedtektsendringer trer i kraft øyeblikkelig etter endt Generalvorsamling.
 3. Mistillitsforslag kan behandles under ekstraordinær Generalvorsamling.
  1. Mistillitsforslag kan reises mot ett eller flere sittende styremedlemmer av aktive medlemmer under ekstraordinær Generalvorsamling.
  2. Mistillitsforslag krever simpelt flertall av Generalvorsamlingen.
 4. Kun medlemmer i Timini har stemmerett ved Generalvorsamlingen.
  1. Kun aktive medlemmer har rett til å forhåndsstemme.
 5. Foreløpig regnskap skal legges frem under Generalvorsamlingen.

§10 Oppløsning

 1. Vedtak om oppløsing av foreningen kan kun fattes av Generalvorsamlingen, og krever at færre enn åtte (8) medlemmer motsetter seg dette.​

 2. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som Generalvorsamlingen bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.​

Sist revidert ved Generalvorsamlingen 7. november 2023